Meniu principal

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Aceste condiții de utilizare guvernează drepturile și obligațiile reciproce între societatea comercială Biano s.r.o., cu sediul în Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, Republica Cehă, Nr. Reg. Com: 041 46 905 (denumit în continuare „furnizor“) și alte persoane, utilizatorii serviciilor Biano.ro (denumite în continuare „utilizatori“), obligații ce decurg din încheierea contractelor de prestări servicii („contract privind furnizarea de servicii“) încheiate prin intermediul site-ul web ale furnizorului, situat la adresa internet biano.ro (în continuare „site”), eventual prin intermediul Facebook. Acordul mai reglementează și drepturile și obligațiile și alte rapoarte juridice conexe ce decurg din utilizarea serviciilor furnizorului.

1.2. Furnizorul poate modifica sau completa condițiile de utilizare. Modificările vor intra în vigoare imediat după publicarea pe site-ul web.

2. CONȚINUTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE DE SERVICII

2.1. Furnizorul se angajează ca pe baza acordului privind furnizarea de servicii să includă utilizatorul în sistemul Biano. Utilizatorul se angajează să furnizeze informații cu caracter personal valabile (a se vedea articolul 8 și 9).

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII

3.1. Încheierea contractului se face prin introducerea adresei de e-mail a utilizatorului pe pagina web sau prin logarea utilizatorului prin intermediul rețelei Facebook. Adresa de e-mail specificată de către utilizator este considerată corectă în sensul condițiilor de utilizare. Utilizatorul este de acord că furnizorul poate începe furnizarea de servicii în cadrul contractului de furnizare servicii imediat după încheierea acestuia. Utilizatorul este de acord să folosească mijloace de comunicare la distanță în încheierea contractelor de servicii. Costurile aferente folosirii de către utilizator a mijloacelor de comunicare la distanță, în scopul încheierii contractului privind furnizarea de servicii (de exemplu, costul unei conexiuni internet) sunt suportate de către utilizator.

4. TERMENII DE SERVICII

4.1. Furnizorul nu trebuie să presteze serviciile în cazul în care prestarea acestora este împiedicată de probleme din partea clientului sau a unor terțe părți. Furnizorul de servicii nu este obligat să presteze serviciile în special în cazul unui deficit de furnizare a energiei electrice, defecțiuni în rețeaua de date, alte defecțiuni cauzate de terțe părți sau intervenții de forță majoră.

4.2. Pe parcursul furnizării serviciilor pot apărea întreruperi intermitente, restricții temporare, întreruperea sau chiar degradarea calității serviciilor.

5. RASPUNDEREA FURNIZORULUI FAȚǍ DE DEFECTE ALE PRESTĂRII SERVICIILOR, RECLAMAȚII

5.1. Drepturile și obligațiile părților cu privire la răspunderea furnizorilor în caz de servicii defectuoase este reglementată de legislația relevantă, și anume prevederile § 499 și urm. Legea nr. 40/1964 Coll., Codul civil, modificat (în continuare "Codul civil"). Drepturile de utilizator care decurg din răspunderea pentru furnizorul de servicii defecte furnizor se revendică întotdeauna la furnizor, în scris, prin trimiterea unui e-mail la adresa de contact: (vezi art. 12.4).

6. UTILIZAREA SERVICIILOR

6.1. Accesul la servicii este destinat exclusiv utilizatorilor. Utilizatorul nu este autorizat să permită utilizarea serviciilor de către terțe persoane fără acordul prealabil în scris al furnizorului.

6.2. Utilizatorul nu poate utiliza mecanisme de service, instrumente, aplicații software sau proceduri ce au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării echipamentelor furnizorului, securității internetului sau a altor utilizatori de internet.

6.3. Utilizatorul nu poate desfășura activități orientate spre împiedicarea sau restricționarea funcționării serverului furnizorului pe care acesta operează serviciile, sau să efectueze alte atacuri la acest server, sau să asiste la astfel de activități cu terțe părți. În special serverul furnizorului, pe care acesta operează serviciul nu poate fi încărcat cu solicitări automate.

7. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PǍRȚILOR

7.1. Utilizatorul recunoaște faptul că programele de calculator care creează paginile web ale site-ului sunt protejate de drepturi de autor. Utilizatorul se angajează să nu desfășoare nici o activitate care ar putea permite fie acestuia, fie unor terțe părți, să intervină în mod ilegal sau să folosească programe de calculator pentru care executorul sau beneficiarul drepturilor de proprietate este furnizorul.

7.2. În relația dintre furnizor si utilizator, furnizorul nu este obligat de coduri de conduită în sensul § 53a alin. 1 din Codul civil.

8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI PERMISIUNEA DE A TRIMITE MESAJE COMERCIALE

8.1. Confidențialitatea utilizatorului persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 Coll., Privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

8.2. Utilizatorul persoană fizică consimte la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: adresa de e-mail, orașul de reședință, interesele specificate în serviciul Biano, datele fundamentale furnizate de rețeaua Facebook lista de prieteni de pe Facebook și adresa de e-mail a contului utilizatorului în rețeaua Facebook (denumite în continuare în mod colectiv „date cu caracter personal“).

8.3. Utilizatorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizor, în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din contractul de prestări de servicii și pentru trimiterea de alte mesaje comerciale de către furnizor.

8.4. Furnizorul poate denumi un terț ca procesator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.5. Utilizatorul recunoaște că este obligat să furnizeze informațiile personale în mod corect și fără întârzieri nejustificate, și că este obligat să informeze furnizorul cu privire la orice modificare a datelor personale.

8.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate electronic într-un mod automatizat sau în formă tipărită, într-un mod neautomatizat.

8.7. Utilizatorul confirmă că informațiile personale sunt corecte și că a fost informat că furnizează aceste informații cu caracter personal în mod voluntar. Utilizatorul declară că a fost informat că își poate revoca acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizor printr-o notificare scrisă trimisă la adresa furnizorului.

8.8. Utilizatorul, în cazul în care presupune că furnizorul sau procesatorul (Art. 8.4) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal într-un mod incompatibil cu protejarea vieții sale private și personale sau într-un mod ilegal, în special în cazul în care datele personale sunt inexacte în ceea ce privește scopul prel

  • să solicite explicații din partea furnizorului sau procesatorului.
  • să solicite ca furnizorul sau procesatorul să corecteze această stare de fapt. Mai precis, prin blocarea, corectarea, completarea sau lichidarea datelor cu caracter personal. În cazul în care cererea utilizatorului în conformitate cu presupunerile anterior formulate, se dovedește a fi justificată, furnizorului sau procesatorul au obligația de a rectifica fără întârziere situația. Dacă furnizorul sau procesatorul nu rezolvă cererea utilizatorului, acesta din urmă are dreptul de a face apel direct la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Această dispoziție nu afectează dreptul utilizatorilor de a se adresa direct, din proprie inițiativă, la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

8.9. În cazul în care utilizatorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, furnizorul este obligat să livreze aceste informații. Furnizorul are dreptul ca pentru furnizarea informațiilor în conformitate cu cererea anterior formulată, să necesite o compensație rezonabilă care să nu depășească costurile de furnizare a informațiilor respective.

8.10. Utilizatorul este de acord să primească mesaje comerciale și informații de la furnizorii de servicii sau prestatorii de servicii conexe pe adresa utilizatorului și de a primi mesaje comerciale de la furnizor.

9. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE FURNIZARE SERVICII

9.1. Utilizatorul ce este consumator în conformitate cu § 52 alin. 3 din Legea nr. 40/1964 Coll., Codul civil, ulterior modificat ( "Codul civil"), are dreptul, în conformitate cu § 53 alin. 8 litera. a) Codul civil, de a se retrage din contractul de furnizare servicii, prin trimiterea unei cereri de anulare a utilizării serviciilor, de la adresa de e-mail utilizată la încheierea prezentului contract.

10. UTILIZAREA PAGINILOR WEB

10.1. Utilizatorul sau altă persoană care utilizează site-ul recunoaște că, fără acordul prealabil scris al furnizorului nu are dreptul să utilizeze textul, elementele grafice sau alte elemente protejate situate pe site și protejate de drepturi de autor.

10.2. Utilizatorul este de acord să plaseze pe site numai conținut al cărui autor este, sau al cărui autor a dat utilizatorului acordul privind publicarea conținutului pe site. Utilizatorul declară că plasarea și publicarea conținutului nu afectează în mod ilegal drepturile de autor ale unor terțe părți sau alte drepturi și că nu sunt încălcate nici alte reglementări generale cu caracter obligatoriu.

10.3. Furnizorul nu este responsabil, în sensul specificat în § 5 din Legea nr. 480/2004 Coll. Privind Anumite Servicii ale Societății Informaționale, și în conformitate cu această prevedere, pentru comportamentul utilizatorilor.

10.4. Utilizatorul nu are dreptul ca în procesul utilizării site-ului (serverului) furnizorului să folosească mecanisme, software sau alte proceduri care au sau ar putea avea un impact negativ asupra funcționării site-ului sau a serverului.

10.5. Utilizatorul este autorizat să introducă informații pe site-ul web. Mai precis este vorba de crearea de seturi (colaje), colecții, încărcarea de imagini, adăugarea de comentarii (denumite în continuare „contribuții“). Mesajele exprimă punctele de vedere ale autorilor și nu reprezintă punctul de vedere al Furnizorului. Furnizorul nu este responsabil pentru veridicitatea informațiilor conținute în contribuții și conformitatea acestor informații cu legea.

10.6. Furnizorul are dreptul de a elimina orice contribuție, fără justificare.

10.7. Contribuțiile devin proprietatea Furnizorului la adăugarea acestora pe site, iar autorul acestora transferă furnizorului drepturile de autor asupra acestor contribuții, chiar dacă îi aparțin conform Legii nr 121/2000 MO, privind drepturile de autor și anume: de a utiliza, modifica, copia, distribui, prezenta, afișa public, prezenta public, reproduce, tipări, sub-licenția, transfera sau comercializa orice astfel de comunicare și de a crea lucrări derivate, sub-licențierea către terți a dreptului de a aplica fără restricții oricare drepturi anterioare acordate în legătură cu aceste contribuții.

10.8. Prin inserarea contribuției, utilizatorul renunță la orice drept de recompensă și declară că nu va restricționa modul de utilizare a contribuției inserate.

10.9. Utilizatorul nu are drept la nici o compensație pentru inserarea contribuției.

10.10. Furnizorul are dreptul de a acorda drept de utilizare (exclusiv sau ne-exclusiv) a contribuției unei terțe părți.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. În cazul în care relația legată de utilizarea site-ul Web sau relația juridică legată prin contractul de servicii include un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relația este reglementată de dreptul ceh.

11.2. Instanța competentă pentru toate litigiile care decurg din acest contract și în legătură cu acesta este tribunalul arbitral al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera Economică din Republica Cehă și Camera Agricolă din Republica Cehă (mai departe doar „Curtea de Arbitraj”) în conformitate cu regulile de arbitraj ale instanței, și online, în conformitate suplimentul special al Ordinului de arbitraj online. Tribunalul arbitral este format din trei (3) arbitri. Locul de desfășurare al arbitrajului va fi Praga. Arbitrajul se desfășoară în limba cehă. Fiecare parte va desemna un (1) arbitru din lista de arbitri deținută de către secretarul tribunalului arbitral respectiv. Cei doi (2) arbitri numiți sunt aleși din lista de arbitri a președintelui tribunalului arbitral. În cazul în care părțile nu au numit un arbitru în termen de treizeci (30) de zile de la data la care instanța solicită acest lucru sau dacă președintele tribunalului arbitral nu a numit arbitrii investiți în termen de paisprezece (14) zile de la numirea sa, atunci președintele curții de arbitraj va numi arbitrii sau președintele tribunalului arbitral.

11.3. Contractul de servicii, inclusiv termenii și condițiile este arhivat de furnizor în format electronic și nu este accesibil publicului.

11.4. Informațiile de contact ale furnizorului:
Adresa: Pobřežní 394/12, Karlín, Praga 8, Cod Poștal 186 00, Republica Cehă,
Adresa de poștă electronică: info@biano.ro.

În Praga, la data de 1. 10. 2013